1033006-sony-unwraps-new-poster-genndy-tartakovsky-short-puppy